Historische Boekwerken

Cees Druijven,  heeft menig boekwerk geschreven gestoeld op de historie van Limmen. Een tweetal werken van de schrijver zijn, in samenwerking met hem, te koop bij de Stichting Oud limmen. Het betreft de boekwerken:

De Protestantse Kerk te Limmen De Protestantse Kerk te Limmen
Uitgegeven 2009

Dit boek is samengesteld door Rein Koelemeij en Kees Druijven, met medewerking van Hein Hundertmark. Het vertelt de geschiedenis van dit oude kerkje van Limmen vanaf de Middeleeuwen tot aan 1573: de rooms katholieke aanwezigheid tot aan de tijd van de Reformatie.  Daarna volgt het bouwkundig onderzoek vanaf de oudste fundamenten tot en met de grote restauratie in 2000/2001. Het tweede gedeelte bestaat uit een inventaris van de in de kerk aanwezige voorwerpen, met aan het eind een inventaris van het zerkenarchief: de kerkvloer met de vloerplaten waarop de namen van overledenen die worden beschreven, en van enkele bijzondere personen die buiten de kerk, op het gemeentelijke kerkhof liggen.
Verkoopprijs: € 29,95

 

De Hofstede Dampegeest De Hofstede Dampegeest onder Limmen
Uitgegeven 2012

Het boekwerk beschrijft de geschiedenis van de Hofstede Dampegeest dat gelegen was aan de Dusseldorpervaart, van de oudst bekende schriftelijke overlevering uit 1371 tot de sloop in 1846. Het bevat de beschrijvingen van de eerste eigenaars Van Tetrode en de Limmer Aerian Woutersz.  Na een aantal kleurrijke burgemeesters als eigenaar, volgt de bierbrouwer Schouten die moeilijk met de dorpelingen overweg kon. Voor de schatrijke Du Peyrou  is dit een buitenpost die hij wegens zijn ambachtsheer-schap  bezit. Het boek behandelt o.m. zaken die de 19e eeuwse ambachtsheer en bezitter van Dampegeest beoefende en bezat, zoals  de Tiendheffing van bouwland in Limmen, de broodzetting voor de bakkers en het patentrecht voor de Limmer ondernemers. De bouw van het Huis Dampegeest wordt vergeleken met  die van het Huis Nijenburg te Heiloo met interieuropnames van dat pand. Tot slot is er een inventarisatie van alle onroerend bezit van de laatste eigenaars en van de uitgebreidde inboedel van dit grote huis.
Verkoopprijs: € 32,95

Boekwerken welke alleen nog als antiquarisch te verkrijgen zijn:

De Hervormde Gemeente te Limmen De Hervormde Gemeente te Limmen 1598-1998
Uitgegeven 1999

Dit boekwerkje  is geschreven naar aanleiding van het 400-jarig bestaan van de Gereformeerde/Hervormde gemeente in Limmen.  Het behandeld de geschiedenis van dit kerkgenootschap vanaf haar opkomst in 1598, wanneer ook het van oorsprong katholieke kerkje hersteld is. De onderwerpen die dit boekje behandeld, gaan o.m. over het ‘Kerkboek van 1739-1799’, de predikantsbenoemingen door de ambachtsheer, de eigendommen van de kerk en de rekeningboeken. Ook worden behandeld de overname  van een herberg (Ons Huis) en de reparaties aan de kerk, waaronder die van 1968.Straten en wegen in Limmen Straten en wegen in Limmen en hun naamkundige betekenis
Uitgegeven 2001.

De inhoud van dit boek bestaat uit een indeling in periodes met de belangrijkste ontwikkelingen van  het  wegennet van Limmen. Er wordt een beeld geschetst van het ontstaan van het wegenpatroon in  de Middeleeuwen. Dan de lange periode tot 1800 met de rol en de betekenis die de wegen in de economie vervulden  en over dijken die ook wegen zijn of worden. In de latere periode wordt er meer bekend over de gesteldheid en het onderhoud aan de toen nog smalle zandwegen. Op het einde van de 19e eeuw is er de opkomst van paardenpaden en de stoomtram, van  verbreding van de wegen en sintelgebruik. Busdiensten markeren de eerste helft van de 20e eeuw, terwijl daarna de wegen worden geasfalteerd. Er komen uitbreidingsprojecten die uitmonden in hele nieuwe woonwijken met de daarbij horende nieuw aangelegde straten en wegen met een naamgeving uit de historie van het dorp.Boerderijen in Limmen Boerderijen in Limmen
In het bijzonder de voormalige hofstede Clevesteijn en het armenhuisje De Kamers
Uitgegeven 2003

Dit boekwerk is ontstaan naar aanleiding van ‘Het jaar van de Boerderij’. Het behandelt de oorsprong en ontwikkeling van de stolpboerderij in Noord Holland en specifiek in Limmen. Daarna volgt de beschrijving van de (meest grote) boerderijen, beginnende vanaf de noordelijkst gelegen boerderij ‘Vischlust’ aan de Oosterzijweg, tot aan de ook in het noorden gelegen boerderij ‘Hoeve Vredelust’ aan de Westerweg. Het volgende hoofdstuk bevat de geschiedenis van het Armenhuisje De Kamers en het verdwenen huis Clevesteijn (de boerderij van Gerrit Vleugel) waaraan de ontstaansgeschiedenis van het armenhuisje verbonden is. Als afsluiting wordt de agrarische geschiedenis van Limmen  behandeld vanaf de 16e eeuw en is er getracht een overzicht te geven van de hier in Limmen gewerkt hebbende boeren en tuinders.